Tag Archives: bù gia mâp

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Bù Gia Mập (Bình Phước)

Huyện được thành lập theo Nghị quyết số 35 – NQ/CP của Chính phủ và