Tag Archives: Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Bình Phước

Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Bình Phước

Tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố,